Quickscan flora & fauna in Groningen, Friesland en Drenthe

Quickscan flora & fauna

Quickscan flora & fauna in Groningen, Friesland en Drenthe

Home » Quickscan flora & fauna

Quickscan flora & fauna

Ruimtelijke ontwikkelingen zoals sloop, nieuwbouw, renovatie en bomenkap kunnen negatieve effecten voor beschermde planten en diersoorten veroorzaken. Vandaar dat het in het kader van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is om vooraf na te laten gaan welke gevolgen de plannen hebben voor de natuur, en met name voor de wettelijk beschermde soorten. Om hierin inzicht te verschaffen aan het bevoegd gezag kan gebruik gemaakt worden van onze quickscan.

Wat is een quickscan?

Tijdens een quickscan beoordelen wij of er in een plangebied beschermde soorten voorkomen waar bij werkzaamheden rekening mee moet worden gehouden. Een quickscan bestaat uit een combinatie van een veldbezoek, literatuurstudie en het raadplegen van openbare bronnen. Tijdens ons veldbezoek onderzoeken wij de ter plaatse aanwezige bebouwing, bomen en overige begroeiing op mogelijkheden van aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten zoals jaarrond beschermde vogels en vleermuizen.

Uitkomsten van flora & fauna onderzoek

In sommige gevallen kan het voorkomen van beschermde soorten op basis van een veldbezoek en literatuurstudie worden uitgesloten. Dit is het geval zijn wanneer blijkt dat de aanwezige begroeiing en bebouwing ongeschikt zijn voor beschermde diersoorten en er geen beschermde planten voorkomen. In andere gevallen komen in de omgeving van het plangebied wel beschermde soorten voor en blijken bomen of gebouwen juist wel geschikt te zijn als verblijfplaats voor beschermde dieren. In dergelijke gevallen is eerst een nader onderzoek nodig om schadelijke effecten te voorkomen.

Over ons

De website vleermuis-onderzoek.nl is onderdeel van Energiekeurplus. Wij zijn een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Groningen. Sinds 2012 zetten wij ons in voor een veilige, gezonde leefomgeving, natuurbehoud en een duurzame energievoorziening. Wij werken voor woningcorporaties, overheden, ecologische onderzoeksbureau’s, aannemers en particuliere opdrachtgevers. Maak ook gebruik van onze diensten. Wij doen flora & fauna onderzoek in Groningen, Friesland en Drenthe.

Wij werken samen met