Kolonie meervleermuizen in Selwerd

In de wijk Selwerd in Groningen maakt een kolonie meervleermuizen voor haar verblijf gebruik van een aantal portiekflats uit de jaren 70. Het gaat om een kolonie van 120 meervleermuizen die zich met grote regelmaat verplaatst over een netwerk van verblijfplaatsen in de verschillende gebouwen. Het is een unieke situatie die de Vleermuiswerkgroep Groningen om die reden al jarenlang monitort. Eigenaar wooncorporatie Nijestee wil deze bijzondere flats echter laten slopen om zo plaats te maken voor nieuwbouw.

Meervleermuizen

Meervleermuizen zijn bijzonder zeldzame vleermuizen die voor hun voortbestaan onder meer afhankelijk zijn van geschikte onderkomens in gebouwen. De meervleermuis is een grote vleermuis die vooral boven open water, kanalen, rivieren en plassen jaagt. Het is de meest zeldzame soort van Europa. Nederland is als waterrijk land zeer belangrijk voor het overleven van deze soort wereldwijd. Maar door sloop, renovaties en grootschalige isolatieprojecten lopen de aantallen meervleermuizen steeds verder terug. En inmiddels wordt de meervleermuis – Mdas – helaas ernstig in haar voortbestaan bedreigd.

Onderzoek naar meervleermuizen in Selwerd

Vanwege de unieke situatie in Selwerd, waarbij een relatief grote kolonie ’s meervleermuizen zomers gebruik maakt van een netwerk van verblijfsplaatsen werd de hulp van A.J. Haarsma – de meervleermuis expert van Nederland – ingeroepen. Zij verricht telemetrie onderzoek naar de locaties van de verblijfplaatsen en de fourageergebieden die de vleermuizen gebruiken. Daarnaast doet ze onderzoek naar het klimaat in de verblijfplaatsen met behulp van dataloggers. Het onderzoek moet uitwijzen welke vorm van compensatie in deze bijzondere situatie mogelijk is, en of de door Nijestee voorgenomen sloop van de flats in Selwerd doorgang kan vinden.

Onze bijdrage aan het vleermuisonderzoek

Aan het vleermuisonderzoek in Selwerd hebben wij een bijdrage mogen leveren aan het telemetrie onderzoek en plaatsen van de dataloggers. Samen met de Vleermuiswerkgroep Groningen hebben we deze zomer de kolonie verscheidene malen opgespoord nadat zij zich had verplaatst. Daarnaast hebben wij met gebruik van thermografie de verblijfplaatsen van de vleermuizen nauwkeurig in beeld gebracht en de uitvliegende meervleermuizen geteld.